Bel of mail gerust: ma. t/m zo. van 10:00 tot 22:00
Wij berekenen geen reserveringskosten
Huurvoorwaarden

Zoek & boek

Regio

Vertrekken

Faciliteiten

Wellnessfaciliteiten

Ligging

Tuin

Sport & Spel

Een ogenblik geduld a.u.b. Er wordt gezocht naar accommodaties.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Accommodatie: het gehuurde
Accommodatieverschaffer: de verhuurder
Bemiddelaar: Ardennenplezier
Huurder: de entiteit die de accommodatie huurt van de verhuurder

Artikel 2 De accommodatie
1.De verhuurder verhuurt aan huurder, die in huur aanneemt, de accommodatie welke de huurder op de bevestiging heeft staan die zij krijgt van Ardennenplezier.
2.Indien een nadere omschrijving van het gehuurde wordt gegeven, betreffen de daarop/daarin genoemde maten een schatting. Partijen komen overeen dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de huurprijs.

Artikel 3 Huurtermijn
Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode dat de huurder de accommodatie van de verhuurder wenst te huren, waarna het van rechtswege zal eindigen.

Artikel 4 Huurprijs en betalingen
1. De huurprijs inclusief de omzetbelasting van de accommodatie treft u aan op de website van Ardennenplezier, te weten: www.ardennenplezier.nl.
2.De helft (50%) van de totale huurprijs inclusief omzetbelasting dient bij vooruitbetaling uiterlijk binnen 7 dagen op de bankrekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven. Indien de boeking binnen 6 weken van de vertrekdatum plaatsvindt, wordt 100 % van de huurprijs, de eventuele bijkomende kosten en de borg voldaan.
3.Het restant van de huurprijs, de eventuele bijkomende kosten en de borg dient uiterlijk vijf weken voor aanvang van de huurperiode aan de verhuurder te zijn voldaan.
4.De betaling van de huurprijs en van al hetgeen huurder op grond van deze overeenkomst daarnaast aan verhuurder verschuldigd is of raakt zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder enige opschorting, compensatie, aftrek of verrekening met een vordering die huurder op verhuurder heeft op meent te hebben – door storting dan wel overschrijving op een door verhuurder op te geven rekening. De administratie van verhuurder levert volledig dwingend bewijs op tussen partijen van de verplichtingen van huurder jegens verhuurder, behoudens door de huurder te leveren tegenbewijs.
5.Partijen zijn een met omzetbelasting belaste huur overeengekomen.

Artikel 5 Annulering
1. U kunt kosteloos annuleren binnen 5 dagen na de boekingsdatum.

 1. Annuleringen dienen per e-mail aan ons te worden doorgegeven.
 2. Elke boeking kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, ongedaan maken.
 3. Bij annulering na 5 dagen zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing
 • Bij annulering tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 25% van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 42ste dag (6 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom.
 • Bij annulering op de 2de dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

  Artikel 5a Annulering door corona
  Er gelden verschillende annuleringsvoorwaarden als gevolg van coronamaatregelen. U vindt die op uw reserveringsbevestiging.

Artikel 6 Bestemming
1.Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als vakantieaccommodatie. Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend conform deze bestemming te gebruiken. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het gehuurde niet gebruikt mag worden als feestlocatie of als prostitutielocatie.
2.Het zal huurder niet vrij staan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven.
3.Het staat huurder niet vrij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder om tot onderverhuring of ingebruikgeving van het gehuurde aan derden over te gaan.

Artikel 7 Voorschriften huurder

 1. Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde middelen, genoemd in lijst I en II behorende bij de Opiumwet, inclusief middelen die later aan die lijsten worden toegevoegd, alsmede middelen aangewezen krachtens artikel 3a lid 3 van de Opiumwet, aanwezig te hebben, te verhandelen, te (doen) laten verhandelen, te gebruiken of te (doen) laten gebruiken, al dan niet in de vorm van een feest. Ieder gebruik in strijd met deze huurvoorwaarden geldt zonder meer als ernstige wanprestatie jegens de verhuurder en is als zodanig een reden tot onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst, waarbij de huurder de door hem betaalde huurprijs niet terug krijgt. Tevens wordt bij overtreding direct de gehele borg door de verhuurder ingehouden
 2. Het is de huurder evenmin niet toegestaan om het gehuurde te gebruiken als seksshop of seksinrichting. Ieder gebruik in strijd met deze huurvoorwaarden geldt zonder meer als ernstige wanprestatie jegens de verhuurder en is als zodanig een reden tot onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst, waarbij de huurder de door hem betaalde huurprijs niet terug krijgt. Tevens wordt bij overtreding direct de gehele borg door de verhuurder ingehouden.
 3. Het is de huurder niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van de verhuurder, het gedaante of de inrichting van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan wel in of op of aan het gehuurde zaken te bevestigen.
 4. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat er een annuleringsverzekering is afgesloten. Indien de huurder geen annuleringsverzekering heeft afgesloten en de huurder op dat moment wenst te annuleren blijft de huurder de gehele huurprijs verschuldigd aan de verhuurder. Tevens blijft de huurder de bemiddelingskosten verschuldigd aan Ardennenplezier ingevolge artikel 11 van de onderhavige huurvoorwaarden.
 5. Het is de huurder niet toegestaan om het maximum aantal personen waarvoor de huurovereenkomst is gesloten te overschrijden. Indien er zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder dan wel van Ardennenplezier meer mensen overnachten dan is overeengekomen is er sprake van een wanprestatie zijdens de huurder. Ardennenplezier dan wel de verhuurder brengt in het geval van overtreding van artikel 6 lid 5 een bedrag ter hoogte van € 100,- p.p. in rekening met betrekking tot de geleden schade. Het bedrag is terstond opeisbaar en dient door de huurder te worden voldaan.
 6. Het is de huurder niet toegestaan om – indien er een zwembad aanwezig is – kinderen jonger dan twaalf jaren zonder toezicht en/of begeleiding toe te laten tot het zwembad. Van personen die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt wordt geacht – indien zij gebruik wensen te maken van het zwembad – dat zij in het bezit zijn van een zwemdiploma. Het gebruik van het zwembad is voor rekening en risico van de huurder.
 7. De huurder dient het gehuurde bij vertrek in dezelfde staat achter te laten als waarin hij het gehuurde heeft aangetroffen. Dit houdt in dat de afwas is gedaan, de eventuele vaatwasser is uitgepakt en het afval is gescheiden. Ook dient (indien aanwezig) de open haard te worden schoongemaakt en dient het gehuurde bezemschoon te worden afgelaten. Indien het gehuurde niet schoon is achtergelaten door huurder wordt er € 100,00 in rekening gebracht. Dit bedrag mag in dat geval door de verhuurder worden verrekend met de borgsom. Als de woning extreem vuil wordt achtergelaten, worden de kosten van de schoonmaak (per uur) doorberekend aan de huurder.
 8. De huurder is gehouden om zich als goed huurder te dragen. Bij overlast en/of hinder door de huurder, houdt de verhuurder € 250,- in op de door de huurder betaalde borg. Indien de huurder een zodanige hinder veroorzaakt, dat een goede uitvoering van een verblijf in het gehuurde daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de verhuurder of door Ardennenplezier het verblijf van huurder worden beëindigd. De huurpenningen, bemiddelingskosten en borg worden in dat geval niet terugbetaald.
 9. Het is de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, dan wel van Ardennenplezier, huisdieren in de sanitaire gedeeltes, het eventuele zwembad en de slaapgedeeltes van het gehuurde te laten verblijven.

Artikel 8 Gebruik van het gehuurde

 1. Huurder zal het gehuurde – gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst – daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zèlf gebruiken.
 2. De huurder zal de mondelinge en schriftelijke instructies in acht nemen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimte, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Hiertoe behoren ook aanwijzingen met betrekking tot geluidsniveau, orde, brandveiligheid en parkeergedrag.
 3. De huurder zal ervoor zorg dragen dat de toegang tot het gehuurde en de onmiddellijke omgeving ervan, waaronder het trottoir en de straat in onberispelijke staat zullen blijven onder gehoudenheid eventueel gedeponeerd afval, afkomstig uit het gehuurde, te verwijderen.
 4. De verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat huurder het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze huurvoorwaarden danwel uit de verplichtingen uit hoofde van de bemiddelingsovereenkomst met Ardennenplezier heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.

Artikel 9 Schade en aansprakelijkheid

 1. Huurder is gehouden alle maatregelen te nemen ter voorkoming en/of beperking van schade aan het gehuurde en/of belendingen, eigendommen van verhuurder dan wel van derden.
 2. Zowel de verhuurder als Ardennenplezier is niet aansprakelijk voor gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde of voor schade als gevolg van activiteiten van andere huurders of van belemmeringen van het gebruik van het gehuurde op welke wijze en door wie dan ook.
 3. De huurder heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst in geval van vermindering van het huurgenot ten gevolge van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde zoals stagnatie in de voorzieningen van gas water en elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van installaties en apparatuur voor in- en uitstroom van gassen en vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten dan wel gelijksoortige omstandigheden.
 4. De verhuurder dan wel Ardennenplezier is niet aansprakelijk voor schade opgekomen aan huurder, zaken van huurder en/of van derden – en huurder vrijwaart verhuurder en Ardennenplezier voor aanspraken van derden terzake van – veroorzaak door brand, bevriezing, ontploffing, blikseminslag, neerslag al dan niet in de vorm van lekkage, onvoorziene uitstromen, diefstal etc. en/of mankementen in apparatuur, zoals de centrale verwarmingsinstallatie, gas-, water- of elektriciteitsvoorzieningen en dergelijke, ongeacht de oorzaak. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, die aan het gehuurde ontstaat, tenzij hij bewijs dat deze buiten zijn schuld of die van personen of zaken, waarvoor hij aansprakelijk is, is ontstaan.

Artikel 10 Kosten nutsvoorzieningen
De kosten voor het gebruik en verbruik van water, elektriciteit, gas en andere energie zijn in beginsel voor rekening van huurder, tenzij op de website www.ardennenplezier.nl anders is vermeld.

Artikel 11 Waarborgsom

 1. Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al het door de huurder verschuldigde alsof voor de juiste nakoming van de bepalingen van deze voorwaarden, zal huurder op de bankrekening van de verhuurder een waarborgsom storten. ( met uitzondering van de gevallen die op www.ardennenplezier.nl vermeld staan)
 2. De hoogte van de waarborgsom genoemd in artikel 10.1 is afhankelijk van het gehuurde.
 3. Indien een waarborgsom wordt gestort, wordt hierover geen rente vergoed.
 4. De borg wordt binnen veertien dagen na vertrekdatum teruggestort op de rekening van de huurder, met eventuele aftrek van energiekosten of schade.
 5. De verhuurder is gerechtigd om, zodra huurder enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting na eerste aanmaning door verhuurder, niet of niet tijdig nakomt, zonder rechtelijke tussenkomst, verhaal te zoeken op de borgsom, onverminderd alle overige rechten van verhuurder.
 6. Bij geschillen over de borg, kan Ardennenplezier wel bemiddelen, maar wordt het geschil geregeld tussen verhuurder en huurder.

Artikel 12. Toestemming

 1. Indien huurder aanvulling van enige bepaling verlangt, dient huurder zijn verzoek tot deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk tot verhuurder te richten.
 2. Indien en voorzover in enige bepaling van deze huurvoorwaarden de toestemming van verhuurder wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt. Een door de verhuurder dan wel door Ardennenplezier gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. De verhuurder dan wel Ardennenplezier is gerechtigd aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 13 Klachten

 1. Klachten over de verhuurder dan wel over het gehuurde welke tijdens het verblijf opspelen dienen uiterlijk binnen 24 uren in eerste instantie bij de contactpersoon ter plaatse, en indien dit niet mogelijk is bij Ardennenplezier schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Geschillen over de borg worden opgelost tussen eigenaar en huurder.
 2. Indien het gehuurde bij aankomst niet schoon is of indien er zaken in of aan het gehuurde stuk zijn, dient de huurder dit uiterlijk binnen 24 uren in eerste instantie bij de contactpersoon ter plaatse, en indien dit niet mogelijk is bij Ardennenplezier schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14. Geschillen
Indien over de huurvoorwaarden onenigheid zou ontstaan, dient de zaak te worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ga naar zoekresultaten
0 filters
Advies nodig?
Bel of mail gerust dagelijks van 10:00 - 22:00
0570 615 994 (NL) 0031 570 615 994 (BE)
Wij berekenen geen reserveringskosten